Описання програми TestElements

Автор та розробник програми: Сущик Михайло Михайлович.

Програма TestElements призначена для того, щоб допомоги учням запам’ятати символи, назви та вимову символів хімічних елементів. Вона також може бути використана для контролю знань учнів.

При запуску програми з’являється вікно реєстрації учня. В даному вікні учень повинен вписати своє прізвище та ім’я та клас.

Після цього відкривається основне вікно програми. Воно містить:

–   область завдань;

–   смугу, яка відображає кількість набраних балів;

–    таблицю результатів;

–    область відповіді.

В області завдань відображається завдання, яке необхідно виконати. У програмі передбачено три типи завдань:

–   вказати символ хімічного елемента, якщо відома його назва;

–   вказати назву елемента, якщо відомо його символ;

–   вказати вимову поданого символу хімічного елемента.

Нижче розміщена смуга графічно відображає кількість набраних балів. Кількість набраних балів подається написом на смузі. Оцінювання проводиться за дванадцятибальною шкалою.

У таблиці результатів кожна колонка відводиться для окремого, попередньо заданого запитання. Для кожного запитання у таблиці відображається:

–   номер заданого запитання;

–   задане запитання (позначення, вимова символу чи назва хімічного елемента);

–   правильна відповідь;

–   зарахування чи не зарахування даної учнем відповіді.

Область відповіді знаходиться внизу вікна програми. Ця область призначення для введення відповіді з клавіатури. Перемикання розкладки клавіатури програма здійснює автоматично залежно від типу запитання. При введенні відповіді учневі слід враховувати таку вимогу: позначення та назва елемента пишеться з великої літери.

Перехід до наступного запитання та зарахування попередньої відповіді здійснюється клацанням лівої кнопки миші, навівши курсор на кнопку “Далі>>” або натисканням клавіші Enter.

Вікно програми містить також кнопку виклику довідки.

Дана програма може працювати і в режимі адміністрування. Щоб увійти в програму адміністратору слід у вікні реєстрації, яке з’являється при запуску програми, ввести ім’я адміністратора у поле “Клас”. Тоді у верхньому лівому куті основного вікна програми з’являться дві кнопки: “Параметри” та “Переглянути результати”.

При клацанні на кнопці “Параметри” з’явиться вікно “Вибір елементів”.

В даному вікні можна редагувати перелік хімічних елементів, яких будуть стосуватись завдання. Якщо вибрати “параметри по замовчуванню”, то відзначено буде 26 хімічних елементів:

Назва хімічного елемента Хімічний символ Вимова хімічного символу
Алюміній Al Алюміній
Аргентум Ag Аргентум
Аурум Аu Аурум
Барій Вa Барій
Бор В Бор
Бром Br Бром
Гідроген Н Аш
Іод І Йод
Калій К Калій
Кальцій Са Кальцій
Карбон С Це
Купрум Сu Купрум
Магній Mg Магній
Манган Мn Манган
Меркурій Hg Гідраргірум
Натрій Na Натрій
Нітроген N Ен
Оксиген O О
Плюмбум Рb Плюмбум
Силіцій Si Силіцій
Сульфур S Ес
Ферум Fe Ферум
Флуор F Фтор
Фосфор P Пе
Хлор Сl Хлор
Цинк Zn Цинк

Також у цьому вікні можна задати ім’я адміністратора.

При клацанні на кнопці “Переглянути результати” з’явиться діалогове вікно  “Вкажіть файл відповідей”.

В даному вікні слід вказати файл у якому зафіксовані відповіді, які давали учні під час тестування. Файли із результатами мають розширення sum. Останній файл має назву Results.sum. Після відкриття файлу можна переглянути усі зафіксовані програмою результати. Структура запису результатів одного учня має такий вигляд:

_________________________

*************************

Клас: 7А

Учень: Іванов Іван

Тестування розпочато: 20.03.2010 9:10:45

*************************

Кількість завдань: 26

Кількість правильних відповідей: 20

Оцінка: 10

Тестування закінчено: 20.03.2010 9:40:10

Результати можна виводити на друк.